Monday, 24 December 2012

@ શિક્ષણ અને સર્જન @: વિજ્ઞાન કોર્નર

@ શિક્ષણ અને સર્જન @: વિજ્ઞાન કોર્નર: ચુંબકત્વ (સ્લાઈડ શો) એસિડ અને બેઇઝ (સ્લાઈડ શો) પ્રકાશનું પરાવર્તન (સ્લાઈડ શો) સૌરમંડળ અને ચંદ્રની આરપાર (સ્લાઈડ શો) રૂધિરના ઘટકો ...

No comments:

Post a Comment