Friday, 27 April 2012

: સરકારી માધ્યમિક શાળાઓં માટે આચાર્ય થતા શિક્ષણ સહાય...:  રાજ્યમાં જુન -૨૦૧૧ થી RMSA યોજના અંતર્ગત નવી શરૂ કરેલી સરકારી માધ્યમિક શાળાઓં માટે આચાર્ય થતા શિક્ષણ સહાયકની જગ્યાઓં મંજુર કરવા બાબત.

No comments:

Post a Comment