Tuesday, 6 March 2012

Hamna read kreli kavita : Aa ghash ne ange vitu to ek di mara ma taru vrux uge ke kadhach tara ma vrux thy ne hu ugu.. He na mindblogng...jck.


No comments:

Post a Comment