Friday, 9 March 2012

JADAV NARENDRAKUMAR: એકમ કસોટીઓ

JADAV NARENDRAKUMAR: એકમ કસોટીઓ: સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકનની ક્ષમતાવાર ચકાસણી માટે ખુબ જ ઉપયોગી   આ એકમ કસોટીઓ પ્રાથમિક શાળા ઘેલડા, તા.દેત્રોજ, જી.અમદાવાદના મદદનીશ શિક્ષ...

No comments:

Post a Comment